Trafik Para Ceza Rehberi

2016 Yılı Para Cezaları

MaddeTrafik İhlalininKonusuKimlere UygulanacağıCeza Miktarı ve Uygulayacak KuruluşCeza Puanı (Sürücülerİçin)Belgelerin GeriAlınması (Trafik zabıtasınca)Belgelerin İptali (Mahkemelerce)Trafikten MenAraç Kullanmaktan MenDiğer Hususlar
Trafik Polisi Diğer YetkiliMülki Amir
İdari Para Cezası (Trafikzabıtasınca)5252 sayılı Kanunun 7. maddesine görebelirlenecek idari para cezası (Mülki Amirce)
13Yolun yapımı vebakımı ile görevli kuruluştan izin almadan ve trafik akımı ile güvenliğinibozacak, karayolunu kullananlara ve araçlara zarar verecek veya yayayollarını trafiğe kapatacak şekilde karayolu yapısında çalışma yapmakUymayanlara412 TL.% 25 İndirimli 309TL.       Tehlikelidurum ve engeller, bütün sorumluluk bunları yaratan kişilere ait olmak üzerezabıtaca kaldırılır, yapılan masraflar sorumlulara ödetilir.
14Karayolu yapısıüzerine, trafiği güçleştirecek, tehlikeye sokacak veya engel yaratacak,trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek veya güçleştirecek şekildebir şey atmak, dökmek, bırakmak vb. hareketlerde bulunmak ve karayolu yapısıve güvenlik tesisleri ile trafik işaretlerine zarar vermek, yerlerinideğiştirmek veya ortadan kaldırmakUymayanlara412 TL.% 25 İndirimli 309TL.  10    Tehlikeve engeller, ilgili kuruluşlar ve zabıtaca ortadan kaldırılır, bozukluk veeksiklikler yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşça derhal giderilir,zarar karşılıkları ve masraflar sorumlulara ödetilir.
16Karayoludışında, kenarında veya karayolu sınırı içinde izin almadan, trafikişaretlerinin görünmelerini engelleyecek, anlamlarını değiştirecek veyagüçleştirilecek, yanıltacak veya trafik için tehlike veya engel yaratacakşekilde levha, ışık ile ağaç, parmaklık, direk vb. dikmek, koymak veyabulundurmakUymayanlara4.269 TL.% 25 İndirimli 3.201,75 TL.       Bunlar,bütün sorumluluk ve giderler mal sahibine ait olmak üzere, yolun yapımı,bakımı işletilmesi ile ilgili kuruluşça kaldırılır.
17Belediyesınırları dışındaki karayolu kenarında izinsiz olarak yapı ve tesis yapmakUymayanlara4.269 TL.% 25 İndirimli 3.201,75 TL.       Bunlar,yetkililerce durdurulacağı gibi, Yönetmelikteki şartlar yerine getirilmedenişletme izni verilmez ve bağlantı yolu, her türlü gider sorumlulara ait olmaküzere yolun yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşça ortadan kaldırılır.
18Belediyesınırları içindeki karayolu kenarında izinsiz olarak yapı ve tesis yapmakUymayanlara4.269 TL.%25 İndirimli 3.201,75 TL.       Bunlar,yetkililerce durdurulacağı gibi, yönetmelikteki şartlar yerine getirilmedenişletme izni verilmez ve bağlantı yolu, her türlü gider sorumlulara ait olmaküzere yolun yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlarca ortadan kaldırılır.
20/1-a/1Tescilizorunlu ve ilk tescili yapılacak olan aracın satın alma veya gümrükten çekmetarihinden itibaren üç ay içinde tescili için; hurdaya çıkarılma halindeçıkarılış tarihinden itibaren 1 ay içinde tescilinin silinmesi için; yazılıolarak ilgili tescil kuruluşuna başvurmamak,Araç sahiplerine199 TL.% 25 İndirimli 149,25TL     Tescil yapılıncayakadar Tescilyapılmadan trafiğe çıkarılan araçlar, tescil yapılıncaya kadar trafikten menedilir.
20/1-dSatışve devir işlemini, siciline işlenmek üzere üç işgünü içerisinde ilgili trafiktescil kuruluşu ile vergi dairesine bildirmemek, yeni malik adına bir aysüreyle geçerli tescile ilişkin geçici belge düzenlememek, 1512 sayılıKanunun 112 nci maddesi uyarınca belirlenen ücret uygulanmaksızın satış vedevre ilişkin her türlü işlem karşılığında belirlenen miktarın üzerinde ücretalmakNoterlere1.544 TL.% 25 İndirimli 1.158 TL.       5326sayılı Kabahatler Kanununun 22/2 fıkrası uyarınca ilgili kamu kurum vekuruluşunun en üst amiri tarafından
20/1-d-8İcramüdürlükleri, vergi dairesi müdürlükleri, milli emlak müdürlükleri ile diğeryetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından satışı yapılan araçları satın alanların gerekli bilgi ve belgelerisağlayarak ilgili trafik tescil kuruluşundan bir ay içerisinde adlarınatescil belgesi almamaları,Alıcısına199 TL.% 25 İndirimli 149,25 TL.     Tescil yapılıncayakadar Tesciliyapılmadan trafiğe çıkarılan araçlar, tescil yapılıncaya kadar trafikten menedilir.
21Tesciledilen araçları trafik belgesi ve tescil plakası almadan karayoluna çıkarmakSürücülere844 TL.% 25 İndirimli 633TL.  10Belgelergeçersiz ise süresiz, eksik ise geçici olarak Eksikliklerigiderilinceye kadar Bu maddeye istinadentrafikten men edilen araçların sürülerek götürülebilmesi için motorlu araçtrafik belgesi ya da “C” geçici trafik belgesi alınması, çekici/kurtarıcımarifetiyle götürülmek istenmesi halinde ise ek-33/A tanzim edilmek suretiyle araç sahibine veya işletenine teslimedilir.
22Genelhükümlerden kaynaklanan sorumlulukları saklı kalmak üzere, ilk tesciliyapılacak araçların tesciline esas teşkil edecek işlemleri elektronik ortamdabilgi paylaşımı yoluyla yapmak üzere, elektronik ortamda oluşturduğu bir aysüre ile geçerli tescile ilişkin geçici belgeyi basmak ve araç sahibinevermek üzere yetkilendirilen gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerininbelirlenen usül ve esaslara aykırı hareket etmesiYetkilendirilmişgerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine  14.359TL.      Tespitin yapıldığıyerin mülki amirin yetkilendirilmesi halinde trafik tescil birim amiritarafından da ceza yazılabilir.
23Tescilbelgesi, trafik belgesi ve tescil plakalarını araç üzerinde ve uygun durumdabulundurmadan trafiğe çıkmakUymayanlara92 TL.%25 İndirimli
69 TL.
  10  Araçlar Aracaait tescil belgesi ve/veya motorlu araç trafik belgesi araç üzerindebulundurmayan ve tescil kayıtlarındangerekli bilgileri tespit edilemeyen araçlar ile tescil plakası üzerinde veuygun durumda bulunmayan araçlar eksiklikleri giderilinceye kadar trafiktenmen edilecektir.
25Tescilizorunlu olan aracı tescil ettirmeden karayolunda kullanmak,
Tescilsiz olup, karayolunda geçici olarak kullanılacak aracı, geçici trafikbelgesi ve geçici tescil plakası almadan trafiğe çıkarmak, bu belge veplakayı başka araçta veya süresi bittiği halde kullanmak
Uymayanlara199 TL.% 25 İndirimli 149,25TL.  10  Araçlar Trafik zabıtasınca, eksiklikleri giderilinceye kadar araçlar trafiktenmen edilir, ayrıca geçici belge ve plakalar iptal edilir. Tesciliyaptırılmadan veya geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakası alınmadanbu araçların trafiğe çıkışına izin verilmez.

26/1Araçlarda,bulundurulması mecburi olan (çalışma yerini ve şeklini, kapasite ile diğerniteliklerini belirleyen plaka, ışık, renk, şekil, sembol ve yazı gibi)ayırım işaretlerini bulundurmamakSürücülereve araç işletenlerine92 TL.% 25 İndirimli 69 TL.  5  Eksikllikleritamamlanıncaya kadar araçlar Sürücüaynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar içinceza tutanağı düzenlenir.Trafikten men edilen araçlara, gerekli şartlarısağlamaları veya eksikliklerini gidermeleri amacıyla ek-33 düzenlenmeksuretiyle yedi iş gününe kadar izin verilir. Süresi sonunda gerekli şartlarısağlamadığı tespit edilen araçlar trafikten men edilir. Bu araçlara tekrarizin verilmez. Ancak, bulundukları yerde gerekli şartları sağlamaları halinde, trafiğe çıkarılmalarına müsaadeedilir.
26/2Araçlarındışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka, araçlara; izinalınmaksızın reklam, yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, flama, bayrakve benzerlerini takmak, yazmak, sesli ve ışıklı donanımları bulundurmakSürücülereve araç işletenlerine92 TL.% 25 İndirimli 69 TL.  5  Araç Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıcatescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.Yönetmeliktebelirtilen şartlara aykırı olarak takılan veya bulundurulan gereçler ile izinalınmadan yazılan yazılar, bütün giderler ve sorumluluk işletene ait olmaküzere söktürülür veya sildirilir. Ancak bulundukları yerde bu işlemlerinmümkün olmaması halinde, gerekli şartların sağlanması amacıyla ek-33düzenlenmek suretiyle yedi iş gününe kadar izin verilir. Verilen izin süresisonunda gerekli şartları sağlamadığı tespit edilen araçlar gerekli şartlar sağlanıncaya kadartrafikten men edilir.
28Resmiolmayan araçların tescil plakalarının, devlet malı araçlara ait plakarenginde olmasıUymayanlara199 TL.%25 İndirimli
149,25 TL.
  10  Aykırılığıgiderilinceye kadar Bumadeye istinaden trafikten men edilen araçlara, gerekli şartları sağlamalarıamacıyla ek-33 düzenlenmek suretiyle yedi iş gününe kadar izin verilir.Süresi sonunda gerekli şartları sağlamadığı tespit edilen araçlar trafiktenmen edilir. Bu araçlara tekrar izin verilmez. Ancak bulundukları yerdegerekli şartları sağlamaları veya eksikliklerini gidermeleri halinde trafiğeçıkarılmalarına müsaade edilir.
30/1-aServisfreni, lastikleri, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ilepark, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olanaraçları kullanmakSürücülere92 TL.% 25 İndirimli 69 TL.  20  Araç Bumaddede sayılan bozukluk veya eksiklikleri nedeniyle trafikten men edilenaraçlardan, karayolunda sürülmeye elverişli olanlara, bozukluk veyaeksikliklerini gidermek üzere ek-33 düzenlenmek suretiyle yedi iş gününe kadar izin verilir. Süresi sonunda gerekli şartları sağlamadığıtespit edilen araçlar trafikten men edilir. Bu araçlara tekrar izin verilmez.Ancak, bulundukları yerde gerekli şartları sağlamaları halinde trafiğe çıkarılmasına müsaadeedilir.
Işık donanımındaki bozukluk veya eksiklikler nedeniyle trafikten men edilenaraçlara, günün kararması ile günün aydınlanması arasındaki zamanda izin belgesi verilmez.
30/1-bDiğereksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kazahalinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya veçıkıntıları olan araçları kullanmak, karayolunu kullananlar için tehlikeyaratacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsızedecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanmakSürücülere199 TL.% 25 İndirimli 149,25TL.  20  Araç Bumaddeye istinaden trafikten men edilen araçlara, bozukluk veya eksikliklerinigidermek üzere ek-33 düzenlenmek suretiyle yedi iş gününe kadar izinverilir. Süresi sonunda gereklişartları sağlamadığı tespit edilen araçlar trafikten men edilir. Bu araçlaratekrar izin verilmez. Ancak, bulundukları yerde gerekli şartlarısağlamaları halinde trafiğeçıkarılmasına müsaade edilir.
31/1-aÖzelliklerineve cinslerine göre, yönetmelikte nitelik ve nicelikleri belirtilen gereçleri,araçlarda bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamakSürücülere92 TL.%25 İndirimli
69 TL.
  10    Sürücüaynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar içinceza tutanağı düzenlenir.
31/1-bKamyon,çekici ve otobüslerde takoğraf, taksi otomobillerinde ise taksimetrebulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamakSürücülere412 TL.%25 İndirimli
309 TL.
  20  Araç Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescilplakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.Bu maddeye istinadentrafikten men edilen araçlara, gerekli şartları sağlamaları veyaeksikliklerini gidermeleri amacıyla ek-33 düzenlenmek suretiyle yedi işgününe kadar izin verilir. Süresi sonunda gerekli şartları sağlamadığı tespitedilen araçlar trafikten men edilir. Bu araçlara tekrar izin verilmez. Ancakbulundukları yerde gerekli şartları sağlamaları veya eksikliklerinigidermeleri halinde trafiğe çıkarılmalarına müsaade edilir.
31/2Takoğrafveya taksimetre cihazlarını bozuk imal etmek veya bozulmasına vasıta olmak,bu durumdaki cihazları araçlarda kullanmakSorumlulara  6.415 TL.3-6 ay      
32Araçüzerinde yapılan teknik değişikliği 30 gün içinde tescil yapan kuruluşabildirmemekUymayanlara92 TL.% 25 İndirimli 69 TL.  10  Yapılandeğişiklik belgeleri üzerine             işleninceye kadar Bumaddeye istinaden trafikten men edilen araçlara, yapılan teknikdeğişiklikleri belgelendirip trafik tescil kuruluşunda tescil ettirmeleri vebelgelerine işlettirmeleri amacıyla ek-33 düzenlenmek suretiyle yedi işgününe kadar izin verilir. Bu süre sonunda gerekli şartları sağlamadığıtespit edilen araçlar trafikten men edilir ve çekici/kurtarıcı marifetiylegötürülmek üzere ek-33/A düzenlemek suretiyle, sahibine veya işletenineteslim edilir.
34Araçlarınmuayene süresini geçirmekSürücülere92 TL.%25 İndirimli
69 TL.
  10  Araçlar Bumaddeye istinaden trafikten men edilen araçlara, muayenelerini yaptırmakamacıyla ek-33 düzenlenerek yedi iş gününe kadar izin verilir. Bu süresonunda gerekli şartları sağlamadığı tespit edilen araçlar trafikten menedilir ve çekici/kurtarıcı marifetiyle götürülmek üzere ek-33/A düzenlenmeksuretiyle sahibine veya işletenine teslim edilir. Muayenesininyaptırılmadığının üç veya daha fazla tespiti halinde de, her seferinde idaripara cezası uygulanarak trafikten men edilir ve çekici/kurtarıcı marifetiylegötürülmek üzere ek-33/A düzenlenerek sahibine veya işletenine teslim edilir.
35/7Muayeneistasyonu için işletme belgesi ile yetki verildiği halde, işletme şartlarınauymamak veya gerektiği şekilde muayene yapmamakMuayeneistasyonu işletenlere 1-6.732 TL. 2- 11.228 TL.3- 22.458 TL.       İdaripara cezası, 2918 sayılı Kanun’un 8. maddesi (c) bendi kapsamında Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının ilgili birimlerince uygulanacaktır. Bir yıl içinde üçüncü keztekrarı halinde, ayrıca ilgili Bakanlıkça istasyonun işletme belgesi iptaledilir.
36/3-aSürücübelgesiz olarak araç kullanmakKullananlarave kullandıranlara1.698 TL.%25 İndirimli
1.273,5 TL.
      SürücülerSürücüaynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca aracının kullanılmasına izin verensahibine de tescil plakası üzerinden aynı miktarda ceza tutanağı düzenlenir.
36/3-bMahkemelerceveya Cumhuriyet savcılıklarınca ya da Karayolları Trafik Kanununda belirtilenyetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı haldearaç kullanmakKullananlarave kullandıranlara1.698 TL.%25 İndirimli
1.273,5 TL.
      SürücülerSürücüaynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca aracının kullanılmasına izin verensahibine de tescil plakası üzerinden aynı miktarda ceza tutanağı düzenlenir.
36/3-cSürücübelgesi iptal edildiği halde araç kullanmakKullananlarave kullandıranlara1.698 TL.%25 İndirimli
1.273,5 TL.
      SürücülerSürücüaynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca aracının kullanılmasına izin verensahibine de tescil plakası üzerinden aynı miktarda ceza tutanağı düzenlenir.
3711yaşını bitirmeden bisiklet kullanmak, 13 yaşını bitirmeden motorsuz taşıtkullanmak veya hayvanları tevdi etmekKullananlarave kullandıranlara92 TL.%25 İndirimli
69 TL.
        
39/2Sürücübelgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkiliolmadıkları araçları sürmeleriSürücülereve kullandıranlara700 TL%25 İndirimli 525 TL.  20   SürücülerSürücüaynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca aracının kullanılmasına izin verensahibine de tescil plakası üzerinden aynı miktarda ceza tutanağı düzenlenir
39/3Geçerliliksüresi dolan sürücü belgesi ile araç kullanmakSürücülere343 TL.%25 İndirimli 257,25 TL.      SürücülerTrafikzabıtasınca sürücü belgesine el konulur.
39/4Dışülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile yönetmelikte belirtilen süreye veşartlara aykırı olarak araç kullanmakSürücülere343 TL.%25 İndirimli 257,25 TL.        
42Sürücüsertifikasını sınıfına uygun sürücü belgesine dönüştürmeden karayolunda araçkullanmakSürücüadaylarına ve araç sahiplerine844 TL.%25 İndirimli
633 TL.
      SürücülerSürücüaynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca bu kişilere araç kullandıran araçsahibine de tescil plakasına göre aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.Sertifika geçerlilik süresi de dolmuş ise sürücülere bu madde hükmü yerine2918 sayılı Kanunun 36/3-a maddesinden işlem yapılır.
44/1-aİkametadresi değişikliklerini tescil kuruluşuna otuz gün içinde bildirmemekSürücülere199 TL.%25 İndirimli
149,25 TL.
  10     
44/1-bAraçkullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve yetkililerin heristeyişinde göstermemekSürücülere199 TL.%25 İndirimli
149,25 TL.
  5     
46/2-aAksinebir işaret bulunmadıkça, araçlarını, gidiş yönüne göre yolun sağından, çokşeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiğişeritten sürmemekSürücülere199 TL.%25 İndirimli
149,25 TL.
  20     
46/2-bAksinebir işaret bulunmadıkça, şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte, sürülenaraçların emniyetle geçişini beklememekSürücülere199 TL.%25 İndirimli
149,25 TL.
  20     
46/2-cAksinebir işaret bulunmadıkça, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekildeşerit değiştirmekSürücülere199 TL.%25 İndirimli
149,25 TL.
  20     
46/2-dAksinebir işaret bulunmadıkça, gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarakişgal etmekSürücülere199 TL.%25 İndirimli
149,25 TL.
  20     
46/2-eİkiyönlü trafiğin kullanıldığı dört veya daha fazla şeritli yollarda aksine birişaret bulunmadıkça, motosiklet, otomobil, kamyonet ve otobüs dışındakiaraçları kullananların, geçme ve dönme dışında en sağ şeridi izlememeleriSürücülere199 TL.%25 İndirimli
149,25 TL.
  20     
46/3Hayvanlarınıveya hayvan sürülerini gidiş yönüne göre yolun en sağından ve imkan olduğundataşıt yolu dışından götürmemekHayvansürücülerine199 TL.%25 İndirimli
149,25 TL.
        
47/1-aTrafiğidüzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli ve işarettaşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamakSürücülere199 TL.%25 İndirimli
149,25 TL.
  20     
47/1-bKırmızıışık kuralına uymamakSürücülere199 TL.%25 İndirimli
149,25 TL.
  20     
47/1-cTrafikişaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veyagösterilen hususlara uymamakSürücülere92 TL.%25 İndirimli
69 TL.
  20     
47/1-dTrafikgüvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural,yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamakSürücülere92 TL.%25 İndirimli
69 TL.
  20     
48/5Hususiotomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak,
Hususi otmobil dışında kalan diğer araçları 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanmak
Sürücülere1. defada 844 TL. (% 25 İndirimli 633 TL.) 2. defada 1.058 TL.(% 25 İndirimli793,5 TL.) 3 ve 3’ten fazlasında 1.698 TL.(% 25 İndirimli 1.273,5 TL)  20Geriyedoğru beş yıl içinde;1.defasında 6 ay, ikinci defasında 2 yıl, 3ve fazlasında 5’er yıl (Trafik Zabıtası Tarafından)  SürücülerBumaddeye göre belgeleri 2 yıl süreyle geri alınan sürücüler sürücüdavranışlarını geliştirme eğitimine; beş yıl süreyle geri alınan sürücülerise psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabitutulurlar. Sürücülerin belgelerinin geri alma süresi sonunda iade edilebilmesi için yukarıda belirtilenşartların sağlanması ve KarayollarıTrafik Kanununa istinaden (48 inci madde ve diğer bütün maddeler) verilmişolan idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması zorunludur. 1,00promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilenler veya yasal sınırlarınüzerinde alkollü olarak trafik kazasına sebebiyet veren sürücüler hakkında ayrıca TCK 179 maddesinden deişlem yapılacaktır.
48/8Uyuşturucuveya uyarıcı madde alarak araç kullanmakSürücülere4.348 TL.% 25 İndirimli 3.261TL.  205yıl   Sürücü belgeleri; sürücü olmasında sakıncabulunmadığına dair resmi sağlık kurumlarından alınmış sağlık kurulu raporununibraz edilmesi, ayrıca Karayolları Trafik Kanununa istinaden (48 inci maddeve diğer bütün maddeler) verilmiş olan idari para cezalarının tamamınıntahsil edilmiş ve geri alma süresinin tamamlanmış olması halinde iadeedilir.
48/9Yaralanmalıveya ölümlü ya da kollukça müdahil olunan maddi hasarlı trafik kazasınakarışma hali de dahil olmak üzere uyuşturucu veya uyarıcı maddelerinkullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla,kollukça teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmemekSürücülere2.415TL.% 25 İndirimli1.811,25 TL.  202yıl  SürücülerTrafikgörevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ölçümü yapılmasına müsadeetmeyen, ancak uyuşturucu ya dauyarıcı madde kulandığı konusunda makul şüphe duyulan sürücüler, 5271 sayılıCeza Muhakemesi Kanunu’nun adli kolluğa ilişikin hükümleri gereğince mahallizabıtaya teslim edilecektir. Mahalli zabıta tarafından yürütülen soruşturmatakip edilecek ve sonuca göre Karayolları Trafik Kanunu’nun 48/8 maddesine göre işlem yapılacaktır.Ayrıca Karayolları Trafik Kanununa istinaden (48 inci madde ve diğer bütünmaddeler) verilmiş olan idari para cezalarının tamamının tahsil edilmişolması halinde sürücü belgesi geri alma süresi sonunda iade edilir.
49/3Taşıtkullanma süreleri dışında araç kullanmak ve kullandırmakSürücüye,araç sahibine, işleten veya teşebbüse Sürücüye92 TL. ( % 25 İndirimli 69 TL)
Araç sahibine 199 TL (% 25 İndirimli 149,25 TL.)
İşleten veya teşebbüs sahibine 412 TL. (% 25 İndirimli 309 TL.)
  20   SürücülerSürücüaynı zamanda araç sahibi değilse, araç sahibine de 199 TL (% 25 İndirimli149,25 TL.), ayrıca işleten veya teşebbüs sahibine de 412 TL. (% 25 İndirimli309 TL.) ceza uygulanır. Sürücü aynı zamanda araç sahibi ise sürücüye 199 TL(% 25 İndirimli 149,25 TL.) ceza uygulanır.
51/2-aYönetmeliktebelirlenen hız sınırlarını % 10’dan % 30’a (otuz dahil) kadar aşmakSürücülere199TL.%25 İndirimli 149,25 TL.  10     
51/2-bYönetmeliktebelirlenen hız sınırlarını % 30’dan fazla aşmakSürücülere412 TL.% 25 İndirimli 309,00TL .  15Geriyedoğru 1 yıl içinde 5 defa ihlal edildiğinde 1 yıl süre ile   Sürücübelgesi geri alınanların süresi sonunda psiko-teknik değerlendirme vepsikiyatri uzmanının muayenesi sonucunda sürücü belgesi almasına mani haliolmadığı anlaşılanların belgeleri iade edilir.
51/5-aHızsınırlarını tespite yarayan cihazların yerlerini belirleyen veya sürücüyüikaz eden cihazları imal veya ithal etmekİmalveya ithal edenlere  2.560 TL.den 4.269 TL.ye kadar6-8ay     Cihazlarmahkeme kararıyla müsadere edilir. 
51/5-bHızsınırlarını tespite yarayan cihazların yerlerini belirleyen veya sürücüyüikaz eden cihazları araçlarda bulundurmakİşletenlere  1.698 TL.den
2.560 TL’ye kadar
4-6ay15    Cihazlarmahkeme kararıyla müsadere edilir.
52/1-aAracınhızını, kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, tepe üstlerineyaklaşırken, dönemeçli yollarda ilerlerken, yaya geçitlerine, hemzemingeçitlere, tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım ve onarımalanlarına girerken azaltmamakSürücülere92 TL.% 25 İndirimli 69 TL.  15     
52/1-bAracınınhızını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunungerektirdiği şartlara uydurmamakSürücülere92 TL.%25 İndirimli
69 TL.
  15     
52/1-cDiğerbir aracı izlerken, hızını kullandığı aracın yük ve teknik özelliğine, görüş,yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmadan yönetmeliktebelirlenen güvenli mesafeyi bırakmamakSürücülere92 TL.%25 İndirimli
69 TL.
  20     
52/1-dKolve grup halinde araç kullanırken, araçlar arasında diğer araçların güvenlegirebilecekleri açıklığı bırakmamakSürücülere92 TL.%25 İndirimli
69 TL.
  15     
53/1-aSağadönüş kurallarına riayet etmemekSürücülere92 TL.%25 İndirimli
69 TL.
  20     
53/1-bSoladönüş kurallarına riayet etmemekSürücülere92 TL.%25 İndirimli
69 TL.
  20     
53/1-cDönelkavşaklarda dönüş kurallarına riayet etmemekSürücülere92 TL.%25 İndirimli
69 TL.
  20     
53/1-dDönelkavşaklarda geriye dönüş kurallarına riayet etmemekSürücülere92 TL.%25 İndirimli
69 TL.
  20     
53/2Sağave sola dönüşlerde, kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara, varsabisiklet yolundaki bisikletlilere ilk geçiş hakkını vermemekSürücülere92 TL.%25 İndirimli
69 TL.
  20     
54/1-aÖndekiaracı geçerken geçme kurallarına riayet etmemekSürücülere199TL.%25 İndirimli 149,25 TL.  20     
54/1-b Geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmekSürücülere199TL.%25 İndirimli 149,25 TL.  20     
55Biraraç tarafından geçilirken geçilen araç sürücüsünün geçilme kurallarınauymamasıSürücülere92 TL.%25 İndirimli 69 TL.  15     
56/1-aŞeritizleme ve değiştirme kurallarına uymamakSürücülere92 TL.%25 İndirimli
69 TL.
  20     
56/1-bİkiyönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçlarıngeçişini zorlaştıran bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için aracını sağkenara yanaştırmamak, gerektiğinde sağa yanaşıp durmamak, dağlık ve dikyokuşlu karayollarında karşılaşma halinde, çıkan araç için geçiş güç veyamümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere, inen araçların, varsa öncedensığınma cebine girmemesi, sığınma cebi yoksa sağ kenara yanaşıp durmaması,gerektiği hallerde geri gitmemesiSürücülere92 TL.% 25 İndirimli 69 TL.  15     
56/1-cÖnlerindegiden araçları güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek (Yakın takip)Sürücülere92 TL.%25 İndirimli
69 TL.
  20     
56/1-dAraçlarınızorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacakşekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının çok altında sürmek, güvenliknedeni veya verilen herhangi bir talimata uyulması dışında, başkalarınırahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamakSürücülere92 TL.%25 İndirimli
69 TL.
  10     
56/1-eTaşıtyolunun dar olduğu yerlerde aksini gösteren bir trafik işareti yoksa motorsuzaraçları kullananlar motorlu araçlara, otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs,kamyon, arazi taşıtı, lastik tekerlekli traktör, iş makineleri, yazılışsırasına göre kendisinden öncekilere geçiş kolaylığı sağlamamakSürücülere92 TL.%25 İndirimli
69 TL.
  20     
57/1-aKavşaklarayaklaşırken kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamamak, geçiş hakkı olanaraçlara ilk geçiş hakkını vermemek,

Sürücülere92 TL.%25 İndirimli
69 TL.
  20     
57/1-bTrafikzabıtası veya ışıklı trafik işaret cihazları veya trafik işaret levhasıbulunmayan kavşaklarda; 1.Bütün sürücüler geçiş üstünlüğüne sahip olanaraçlara, 2.Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara, 3.Doğru geçentramvay hattı bulunan karayoluna çıkan sürücüler bu yoldan gelen araçlara, 4.Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan geçen araçlara, 5. Tali yoldan anayola çıkan sürücüler ana yoldan gelen araçlara, 6. Dönel kavşağa gelensürücüler dönel kavşak içindeki araçlara, 7. Bir iz veya mülkten çıkansürücüler, karayolundan gelen araçlara ilk geçiş hakkını vermemekSürücülere92 TL.%25 İndirimli
69 TL.
  20     
57/1-cKavşak kollarınıntrafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirlenmemiş ise,motorsuz araç sürücülerinin motorlu araçlara, motorlu araçlardan soldakiaracın, sağdan gelen araca geçiş hakkını vermemesiSürücülere92 TL.%25 İndirimli
69 TL.
  20     
57/1-dIşıklıtrafik işaretleri izin verse bile trafik akımı; kendisini kavşak içindedurmaya zorlayacak veya diğer doğrultudaki trafiğin geçişine engel olacakhallerde kavşağa girmekSürücülere92 TL.%25 İndirimli
69 TL.
  20     
57/1-eKavşaklardagereksiz olarak duraklamak, yavaşlamak, taşıttan inmek veya araçlarınmotorunu durdurmakSürücülere92 TL.%25 İndirimli
69 TL.
  20     
57/1-fAksine bir işaretolmadıkça, bütün kavşaklarda araçların ray üzerinde hareket eden taşıtlarailk geçiş hakkını vermemekSürücülere92 TL.%25 İndirimli
69 TL.
  20     
58Aksine bir işaretbulunmadıkça araçlarını gidiş yönlerine göre yolun en sağ kenarındadurdurmamak, yolcularının iniş ve binişlerini sağ taraftan yaptırmamak veyolcuların da iniş ve binişlerini sağ taraftan yapmamasıSürücülereve yolculara92 TL.%25 İndirimli
69 TL.
  15     
59Yerleşim birimleridışındaki karayolunda, zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek,zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmekSürücülere92 TL.%25 İndirimli
69 TL.
  20     
60/1-aTaşıt yolu üzerindeduraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğuyerlerde duraklamakSürücülere92 TL.%25 İndirimli
69 TL.
  10     
60/1-bTaşıt yolu üzerindesol şeritte (raylı sistemin bulunduğu yollar hariç) duraklamakSürücülere92 TL.%25 İndirimli
69 TL.
  10     
60/1-cTaşıt yolu üzerindeyaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde duraklamakSürücülere92 TL.%25 İndirimli
69 TL.
  10     
60/1-dTaşıt yolu üzerindekavşaklar, tüneller, rampalar, köprüler ve bağlantı yollarında veya buralarayerleşim birimleri içinde beş metre veya yerleşim birimleri dışında yüz metremesafede duraklamakSürücülere92 TL.%25 İndirimli
69 TL.
  10     
60/1-eTaşıt yolu üzerindegörüşün yeterli olmadığı tepelere yakın yerlerde veya dönemeçlerdeduraklamakSürücülere92 TL.%25 İndirimli
69 TL.
  10     
60/1-fTaşıt yolu üzerindeotobüs, tramvay ve taksi duraklarında duraklamakSürücülere92 TL.%25 İndirimli
69 TL.
  10     
60/1-gTaşıt yolu üzerindeduraklayan veya park edilen araçların yanında duraklamakSürücülere92 TL.%25 İndirimli
69 TL.
  10     
60/1-hTaşıt yolu üzerindeişaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında;yerleşim birimi içinde onbeş metre ve yerleşim birimi dışında yüz metremesafede duraklamakSürücülere92 TL.%25 İndirimli
69 TL.
  10     
61/1-aTaşıt yolu üzerindeduraklamanın yasaklandığı yerlere park etmekSürücülere92 TL.%25 İndirimli
69 TL.
  15    Yasaklaraaykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflarödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-bTaşıt yolu üzerindepark etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde park etmekSürücülere92 TL.%25 İndirimli
69 TL.
  10    Yasaklaraaykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflarödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-cTaşıt yolu üzerindegeçiş yolları önünde veya üzerinde park etmekSürücülere92 TL.%25 İndirimli
69 TL.
  10    Yasaklaraaykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflarödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-dTaşıt yolu üzerindebelirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden beş metrelik mesafe içindepark etmekSürücülere92 TL.%25 İndirimli
69 TL.
  10    Yasaklaraaykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflarödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-eKamu hizmeti yapanyolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden onbeş metrelikmesafe içinde park etmekSürücülere92 TL.%25 İndirimli
69 TL.
  10    Yasaklaraaykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflarödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-fTaşıt yolu üzerindeüç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolundapark etmekSürücülere92 TL.%25 İndirimli
69 TL.
  10    Yasaklaraaykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflarödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-gTaşıt yolu üzerindekurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerdepark etmekSürücülere92 TL.%25 İndirimli
69 TL.
  10    Yasaklaraaykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflarödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-hTaşıt yolu üzerindegeçiş üstünlüğü olan araçların giriş veya çıkışının yapıldığının belirlendiğiişaret levhasından onbeş metre mesafe içinde park etmekSürücülere92 TL.%25 İndirimli
69 TL.
  10    Yasaklaraaykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflarödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-ıTaşıt yolu üzerindeişaret levhalarında park etme izni verilen süre veya zamanın dışında parketmekSürücülere92 TL.%25 İndirimli
69 TL.
  10    Yasaklaraaykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflarödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-jTaşıt yolu üzerindekamunun faydalandığı ve yönetmelikte belirtilen yerlerin giriş ve çıkışkapılarının her iki yönde beş metrelik mesafe içinde park etmekSürücülere92 TL.%25 İndirimli
69 TL.
  10    Yasaklaraaykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflarödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-kTaşıt yolu üzerindepark için yer ayrılmamış veya trafik işaretleri ile belirtilmemiş alt geçit,üst geçit ve köprüler üzerinde veya bunlara on metrelik mesafe içinde parketmekSürücülere92 TL.%25 İndirimli
69 TL.
  15    Yasaklaraaykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflarödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-lTaşıt yolu üzerindepark etmek için tespit edilen süre ve şeklin dışında park etmekSürücülere92 TL.%25 İndirimli
69 TL.
  10    Yasaklaraaykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflarödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-mTaşıt yolu üzerindebelirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara, yönetmelikteki esaslara göreayrılmış ve bir işaret levhası ile belirlenmiş park yerlerinde park etmekSürücülere92 TL.%25 İndirimli
69 TL.
  10    Yasaklaraaykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflarödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-nYönetmeliktebelirtilen haller dışında yaya yollarında park etmekSürücülere92 TL.%25 İndirimli
69 TL.
  10    Yasaklaraaykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflarödenmeden araç teslim edilmez.
61/1-oTaşıt yolu üzerindeözürlülerin araçları için ayrılmış park yerlerinde park etmekSürücülere184 TL.%25 İndirimli
138 TL.
  10    Yasaklaraaykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflarödenmeden araç teslim edilmez.
62Yerleşim birimleriiçindeki karayolunda, bir trafik işaretiyle izin verilmedikçe ve yükleme,boşaltma, indirme, bindirme, arızalanma gibi zorunlu nedenler dışında kamyon,otobüs ve bunların katarlarını, lastik tekerlekli traktörler ile her türlü işmakinelerini park etmekSürücülere92 TL.%25 İndirimli
69 TL.
  15     
63Araçlardaşartlarına uygun ışık donanımını bulundurmamak,Sürücülere412 TL.%25 İndirimli
309 TL.
  10    Uygunolmayan ışık donanımı trafik zabıtasınca söktürülür.
64/1-a-1Yerleşim birimleridışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamıştünellere girerken, benzeri yer ve hallerde (karşılaşmalar ve öndeki aracıizleme halleri dışında) uzağı gösteren ışıkları yakmamakSürücülere92 TL.%25 İndirimli
69 TL.
  20     
64/1-a-2Geceleri, yerleşimbirimleri dışında ve içinde karayollarındaki karşılaşmalarda, bir aracı takipederken, bir aracı geçerken yan yana gelinceye kadar , gündüzleri ise görüşüazaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda yakını gösteren ışıklarınyakılmamasıSürücülere199TL.%25 İndirimli 149,25 TL  20     
64/1-a-3Kuyruk (arka kenar)ışıklarını uzağı veya yakını gösteren ışıklarla birlikte kullanmamakSürücülere92 TL.%25 İndirimli
69 TL.
  10     
64/1-b-1Gece sis ışıklarınınsisli, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikteyakılmasıSürücülere92 TL.%25 İndirimli
69 TL.
  15     
64/1-b-2Dönüş ışıklarını geçanlamında kullanmakSürücülere92 TL.%25 İndirimli
69 TL.
  5     
64/1-b-3Gece karşılaşmalardaışıkları söndürmekSürücülere92 TL.%25 İndirimli
69 TL.
  10     
64/1-b-4Öndeki aracıgeçerken, uyarı için çok kısa süre dışında uzağı gösteren ışıkları yakmakSürücülere92 TL.%25 İndirimli
69 TL.
  15     
64/1-b-5Yönetmeliktekiesaslara aykırı ışık takmak ve kullanmakSürücülere92 TL.%25 İndirimli
69 TL.
  20     
64/1-b-6Sadece park lambalarıile seyretmekSürücülere92 TL.%25 İndirimli
69 TL.
  15     
65/1-aTaşıma sınırı üstündeyolcu almakUymayanlara73 TL.%25 İndirimli
54,75 TL.
  10    Ayrıca bütün sorumluluk ve giderler araçişletenine ait olmak üzere, fazla yolcular en yakın yerleşim birimindeindirilir.
65/1-b(a)Azami yüklü ağırlığıveya izin verilen azami yüklü ağırlığı %3,75 + 500 Kg dan %10 fazlasına kadaraşmakUymayanişletenlere ve yük gönderenlere771TL.%25 İndirimli
578,25 TL.
       1-İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen içinuygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır.2- Gönderenin birdenfazla olması veya tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen içinuygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır.
65/1-b(b)Azami yüklü ağırlığıveya izin verilen azami yüklü ağırlığı %3,75 + 500 Kg dan %15 fazlasına kadaraşmakUymayanişletenlere ve yük gönderenlere1.544TL.%25 İndirimli
1.158 TL.
       1-İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen içinuygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır. 2- Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halindeişleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işleteneuygulanır.
65/1-b (c)Azami yüklü ağırlığıveya izin verilen azami yüklü ağırlığı %3,75 + 500 Kg dan %20 fazlasına kadar aşmakUymayanişletenlere ve yük gönderenlere2.316TL.%25 İndirimli
1.737 TL .
       1-İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen içinuygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır.  2- Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen içinuygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır.
65/1-b (d)Azami yüklü ağırlığıveya izin verilen azami yüklü ağırlığı %3,75 + 500 Kg dan %25 fazlasına kadar aşmakUymayanişletenlere ve yük gönderenlere3.091TL.%25 İndirimli
2.318,25 TL .
     Gereklişartlar sağlanıncaya kadar 1-İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen içinuygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır. 2- Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idaripara cezalarının toplamı işletene uygulanır.
65/1-b (e)Azami yüklü ağırlığıveya izin verilen azami yüklü ağırlığı %3,75 + 500 Kg dan %25’inüzerinde fazla aşmakUymayanişletenlere ve yük gönderenlere4.637TL.%25 İndirimli
3.477,75 TL .
     Gereklişartlar sağlanıncaya kadar 1-İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen içinuygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır.  2- Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen içinuygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır.
65/1-cAzami yüklü ağırlıkveya izin verilen azami yüklü ağırlık aşılmamış olsa bile azami dingilağırlıklarını aşmakİşletenlere771TL.%25 İndirimli
578,25 TL.
        
65/1-dKarayolu yapısı vekapasitesi ile trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabilecek tarzdayükleme yapmakUymayanlara190TL.%25 İndirimli
142,5 TL.
  15  Gereklişartlar sağlanıncaya kadar  
65/1-eTehlikeli ve zararlımaddeleri, gerekli izin ve tedbirleri alınmadan taşımakUymayanlara384TL.%25 İndirimli
288 TL.
  15  Gereklişartlar sağlanıncaya kadar  
65/1-fAğırlık ve boyutlarıbakımından taşınması özel izne bağlı olan eşyayı izin almadan yüklemek,taşımak ve taşıttırmak.Sürücülere,uymayan işletenlere ve yük gönderenlere384TL.%25 İndirimli
288 TL.
  15  Gerekliizinler sağlanıncaya kadar 1-İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen içinuygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır. 2- Göndereninbirden fazla olması veya tespitedilememesi halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari paracezalarının toplamı işletene uygulanır.
65/1-gGabari dışı yükyüklemek, taşınan yük üzerine veyaaraç dışına yolcu bindirmek1-Uymayan işletenlere 2-Yük gönderenlere1-771 TL.  2-1.544 TL.1-%25 İndirimli 578,25 TL. 2- % 25 İndirimli 1.158 TL.       1-İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen içinuygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır. 2- Gönderenin birden fazla olmasıveya tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen içinuygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır. 3-Ayrıca, bütün sorumluluk ve giderleraraç işletenine ait olmak üzere,fazla yolcular en yakın yerleşim birimindeindirilir.
65/1-hYükü, karayolunadeğecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültüçıkaracak şekilde yüklemekUymayanlara190TL.%25 İndirimli 142,5 TL.  15  Gereklişartlar sağlanıncaya kadar  
65/1-iYükü, her çeşit yoldave yolun her eğiminde dengeyi bozacak, yoldaki bir şeye takılacak ve sivriçıkıntılar hasıl edecek şekilde yüklemekUymayanlara190TL.%25 İndirimli 142,5 TL.  15  Gereklişartlar sağlanıncaya kadar  
65/1-jSürücünün görüşüneengel olacak, aracın sürme güvenliğini bozacak ve tescil plakaları, ayırımişaretleri, dur ve dönüş ışıkları ile yansıtıcıları örtecek şekilde yüklemeyapmakUymayanlara190TL.%25 İndirimli 142,5 TL.  15  Gereklişartlar sağlanıncaya kadar  
65/1-kÇeken ve çekilenaraçlarla ilgili şartlar ve tedbirler yerine getirilmeden araçları çekmekUymayanlara190TL.%25 İndirimli 142,5 TL.  15  Gereklişartlar sağlanıncaya kadar  
65/4Ağırlık ve boyutkontrol mahallerinde işaret, ışık, ses veya görevlilerin dur ikazına rağmentartı veya ölçü kontrolüne girmeden seyrine devam etmekİşletenlere1.544TL.%25 İndirimli 1.158 TL.       Tescilplakalarına göre idari para cezası uygulanır.
66Ayrı bisiklet yoluvarsa, bisiklet ve motorlu bisikletlerin taşıt yolunda; bisiklet, motorlubisiklet ve motosikletlerin yayaların kullanmasına ayrılmış yerlerde,bunlardan ikiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi;bisiklet sürenlerin en az bir elleri, motorlu bisiklet sürenlerin manevraiçin işaret verme hali dışında iki elleri ve motosiklet sürenlerin devamlıiki elleri ile taşıtlarını sürmeleri ve yönetmelikte belirtilen güvenlikşartlarına uymamaları; bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motorsikletsürücülerinin, sürücü arkasında yeterli bir oturma yeri olmadıkça başkakişileri bindirmeleri ve yönetmelikte belirtilen sınırdan fazla yüktaşımaları; sürücü arkasında ayrı oturma yeri olan bisiklet, motorlu bisikletve sepetsiz motosikletlerde bir kişiden fazlasının taşınmasıSürücülere199TL.%25 İndirimli 149,25 TL.  15     
67Sürücülerin, parkyapmış taşıtlar arasından çıkarken, duraklarken taşıt yolunun sağına veyasoluna yanaşırken, sağa veya sola dönerken, karayolunu kullananlar içintehlike doğurabilecek ve bunların hareketlerini zorlaştıracak şekildedavranmaları; Yönetmelikte belirtilen şartlar dışında geriye dönmeleri veyageriye gitmeleri, izin verilen hallerde bu manevraları yapacak sürücülerin,karayolunukullananlar için tehlike veya engel yaratmaları, dönüşlerde veyaşerit değiştirmelerde sürücülerin niyetlerini dönüş işaret ışıkları veya kolişareti ile açıkça ve yeterli şekilde belirtmemeleri, verilen işaretlerinmanevra süresince devam etmemesi ve biter bitmez sona erdirilmemesiSürücülere92TL.%25 İndirimli 69 TL.  20     
68/1-a-1Yönetmeliktebelirtilen tedbirleri almadan, diğer yayalar için ciddi rahatsızlık verecekboyutta eşyaları itmek veya taşımak, taşıt yolunun en sağ şeridinden fazlakısmını işgal etmek, gece ve gündüz görüşün az olduğu hallerde çarpmayıönleyici uyarıcı tedbirleri almamakYayalara92TL.%25 İndirimli 69 TL.        
68/1-a-2Yayaların yürümesineayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmadığı veya bulunmadığıhallerde, taşıt trafiğini tehlikeyedüşürecek şekilde taşıt yolunda yürümekYayalara92TL.%25 İndirimli
69 TL.
        
68/1-a-3Her iki tarafta dayaya yolu ve banket bulunmayan veya kullanılır durumda olmayan iki yönlütrafiğin kullanıldığı karayollarında, taşıt yolunun sol kenarını izlememekYayalara92TL.%25 İndirimli
69 TL.
        
68/1-b-1Yaya ve okulgeçitlerinin bulunduğu yerlerdeki geçitlerde, yayalar için ışıklı işaretolduğu halde bu işaretlere uymamakYayalara92TL.%25 İndirimli
69 TL.
        
68/1-b-2Karşıdan karşıyageçişlerde işaretlere riayet etmemekYayalara92TL.%25 İndirimli
69 TL.
        
68/1-b-3Işıklı işaret veyayetkili kişilerin bulunmadığı geçitlerde ve kavşaklarda, yaklaşan aracınuzaklık ve hızını gözönüne almadan veya gözönüne aldığı halde uygun zamandageçmemekYayalara92TL.%25 İndirimli
69 TL.
        
68/1-cYaya yollarında,geçitlerde veya zorunlu hallerde; taşıt yolu üzerinde trafiği tehlikeyedüşürecek davranışlarda bulunmakYayalara92TL.%25 İndirimli
69 TL.
        
69/1Yerleşim yerleridışındaki karayollarında, taşıt yolu üzerinde; zorunlu haller dışında hayvanbulundurmak, binek hayvanları ve sürüler ile elle sürülen araçları trafikkurallarına uymadan sevk ve idare etmek veya ettirmek, başıboş bırakmakUymayanlara92TL.%25 İndirimli
69 TL.
        
69/2Başıboş hayvanbırakma yasağına riayet etmeyerek, trafik kazasına sebebiyet vermekUymayanlara   3ay hafif hapis cezaı      
70Gerekli makamdan izinalmadan yarış ve koşu düzenlemekUymayanlara412TL.%25 İndirimli
309 TL.
       Görevlilerce derhaldurdurulur.
71Zorunluluk olmadığıhalde geçiş üstünlüğü hakkını kullanmakSürücülere92TL.%25 İndirimli
69 TL.
  15     
72Ses, müzik, görüntüve haberleşme cihazlarını şartlarına uygun olmadan araçlarda bulundurmak, butür cihazları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmakSürücülere92TL.%25 İndirimli
69 TL.
  10    Cihazlar araçlardansöktürülür.
73Araçları, kamununrahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızcasürmek, araçlardan bir şey atmak veya dökmek, seyir halinde cep veya araçtelefonu ya da benzer haberleşme cihazlarını kullanmakUymayanlara92TL.%25 İndirimli
69 TL.
  10    Cep ve araçtelefonları ile benzeri haberleşme cihazlarının sürücüler tarafından çeşitlielektronik sistemler vasıtasıyla ele alınmadan kullanılıyor olması halinde bumadde hükümleri uygulanmaz.
74Görevli bir kişi veyaışıklı trafik işareti bulunmayan, ancak başka bir trafik işareti ilebelirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken, araçlarını yavaşlatmamakve bu geçitlerden geçen veya geçmek üzere bulunan kişilere ve öğrencilere ilkgeçiş hakkını vermemekSürücülere199TL.%25 İndirimli 149,25 TL.  20     
75Okul taşıtlarının”DUR” işaretini yaktıkları hallerde diğer araçların durmaması; “DUR”işaretinin öğrencilerin binmeleri veya inmeleri sırasında ve yönetmeliktebelirtilen hallerde yakılmaması bu ışıkların gereksiz ve amaç dışıkullanılması, okul taşıtlarının Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Okul ServisAraçları Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen hususlara uymamasıSürücülere199TL.%25 İndirimli 149,25 TL.  15     
76Sürücülerindemiryolu geçitlerini, geçidin durumuna uygun olmayan hızla geçmeleri, ışıklıveya sesli işaretin vereceği "DUR" talimatına uymamaları, taşıtyolu üzerine indirilmiş veya indirilmekte olan tam veya yarım bariyerlervarken geçide girmeleri ,ışıklı işaret ve bariyerle donatılmamış demiryolugeçitlerini geçmeden önce, sürücülerin durmamaları, herhangi bir demiryoluaracının yaklaşmadığına emin olmadan geçmeleri,Sürücülere199TL.%25 İndirimli 149,25 TL.  20     
77/1-bGözleri görmeyen veyönetmelikte gösterilen özel işaret ve benzerlerini taşıyan kişilerin, taşıtyolu üzerinde bulunmaları halinde, sürücülerin yavaşlamamaları ve gerekiyorsadurmamaları ve yardımcı olmamalarıSürücülere199TL.%25 İndirimli
149,25 TL.
  15     
77/1-cBir yetkili veyagörevli yönetimindeki yürüyüş kolları arasından geçmekSürücülere92TL.%25 İndirimli
69 TL.
  10     
78/1-aEmniyet kemeribulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri bulundurmamak veyakullanmamakUymayanlara92TL.%25 İndirimli
69 TL.
  15     
78/1-bMotosiklet, motorlubisiklet ve elektrikli bisikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü,yolcuların ise koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmamasıUymayanlara92TL.%25 İndirimli
69 TL.
  15     
79Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespiteyetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde parkücreti almak veya almaya teşebbüs etmekUymayanlara         Bumaddede öngörülen altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlipara cezası suçunun, soruşturma vekovuşturması 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve diğer ilgili mevzuata göreyapılır.
81/1-aKaza mahallinde durmamak ve trafikgüvenliği için gerekli tedbirleri almamakUymayanlara199TL.%25 İndirimli
149,25TL.
  20     
81/1-bKazalarda; ölen,yaralanan veya maddi hasar var ise bu kaza can ve mal güvenliğinietkilemiyorsa, sorumluluğunun tespitine yarayan iz ve delil dahil kazayerindeki durumu değiştirmekUymayanlara412TL.%25 İndirimli
309 TL.
        
81/1-cTrafik kazalarınakarışanların, kazaya karışan kişiler tarafından istendiği takdirde kimliğini,adresini, sürücü ve trafik belgesi ile sigorta poliçe tarih ve numarasınıbildirmemesi ve göstermemesiUymayanlara199TL.%25 İndirimli
149,25 TL.
  10     
81/1-dKazayı yetkililerebildirmemek, yetkililer gelinceye kadar veya bunların iznini almadan kazayerinden ayrılmakUymayanlara199TL.%25 İndirimli
149,25 TL.
  20     
81/1-eKazaya sebebiyetverenlerin karşı tarafın bulunmaması halinde durumu zabıtaya veya diğer şahsabildirmemekUymayanlara199TL.%25 İndirimli
149,25 TL.
  15     
81/3Yaralanmalı veyaölümlü kazalar ile anlaşma hali dışında maddi hasarlı trafik kazalarındazabıtadan izin alınmadan olay yerinden ayrılmakSürücülereve uymayanlara412TL.%25 İndirimli
309 TL.
  20     
82/1-aKazaya karışan araçsürücülerinin veya kaza mahallinden geçen araç sürücülerinin ilk yardımönlemleri almaması, zabıtaya ve sağlık kuruluşuna haber vermemesiSürücülereve uymayanlara199TL.%25 İndirimli
149,25 TL.
  20     
82/1-bŞehirlerarasıakaryakıt istasyonlarında sağlık malzemesi bulundurmamakSahipve işletenlere199TL.%25 İndirimli
149,25 TL.
        
82/1-cTamirhane, servisistasyonu ve garaj gibi yerlere ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan bir kazageçirmiş olduğu belli olan veya üzerinde suç belirtisi bulunan bir araçgeldiğinde, en yakın zabıtaya haber vermemek ve deftere işlememekSahipve sorumlulara199TL.%25 İndirimli 149,25 TL.        
91Zorunlu malisorumluluk sigortası yaptırmamakİşletenlere92TL.%25 İndirimli 69 TL     Eksikliğigiderilinceye kadar  
94Sigorta müddetininsona ermesi veya işletenin değişmesi halinde belirlenen müddetler içerisindedurumu ilgili sigorta şirketine bildirmemekAracıdevredenlere92TL.%25 İndirimli 69 TL        
99Zarar gören kişilerinkaza veya zarara ilişkin belgelerin ibrazını müteakip 8 iş günü içinde,zorunlu mali sorumluluk sigortasısınırları içerisinde kalan miktarları hak sahibine ödememekSigortacılara  6.415TL.       
101Zorunlu malisorumluluk sigortasını yapmamakSigortaşirketlerine  6.415TL.       
104Gözetim, onarımbakım, alım, satım veya araçta değişiklik yapılması amacıyla kendisine teslimedilen araçların zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamakMeslekifaaliyette bulunanlara  6.415TL.      Bu sigortayıyaptırmayan teşebbüs sahiplerinin iş yerleri, mahallin en büyük mülkiamirince 15 güne kadar faaliyetten men edilir.
118Trafik ihlalininyapıldığı tarihten geriye doğru 1 yıl içerisinde 100 ceza puanını doldurmakSürücülere     1.defasında2 ay 2.defasında 4 ay3.defasında  Ceza puanı nedeniylesürücü belgesi geri alınanlar; birinci defa eğitime, ikinci defa da psiko-teknik değerlendirmeve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar, muayene sonucundasürücülük yapmasına engel hali yoksa belgesi iade edilir.
118/5Asli kusurlu olarak,ölümle sonuçlanan trafik kazalarına sebebiyet vermekSürücülere     1yıl (Mahkemece)    
123/4Yazılı uyarıya rağmenbelirlenecek süre içinde kurslarını kanun ve yönetmelik şartlarına uygunduruma getirmemekKurssahiplerine  1.058TL.      Kurs 15 günden azolmamak üzere mülki amirlerce geçici olarak kapatılır.
123/5Gerekli makamdan izinve belge almadan sürücü kursları açmakKurssahiplerine  6.415TL.3-6ay     Belge alınmadanaçılan kurslar zabıtaca kapatılır.
Ek-2/1Araçları motorlu araçtescil ve trafik belgesinde gösterilen maksadın dışında kullanmak vesürülmesine izin vermekSürücülereve araç sahiplerine844TL.%25 İndirimli 633 TL.     15 gün Sürücü aynı zamandaaraç sahibi değilse, ayrıca, tescil plakasına da aynı miktar için cezatutanağı düzenlenir.
Ek-2/3İlgili belediyedenizin veya ruhsat almaksızın, belediye sınırları dâhilinde ticari amaçlı yolcutaşımakSürücülere, bağlıbulunduğu durak, işyeri ve işletmelerin sorumlularına Biryıl içerisinde 1. defasında 2.532TL. % 25 İndirimli 1.899 TL. Biryıl içerisinde tekekrür halinde 4.220 TL. %25 İndirimli 3.165 TL.     60 gün Tespiti halinde bağlıbulunduğu durak, işyeri ve işletmelerin sorumlularına da aynı miktar içinceza tutanağı düzenlenir.
Ek-2/4Ayırıcı işaretibulunmayan ve ilgili belediyeden izin veya ruhsat almadan faaliyet gösterenaraçlardan taşımacılık hizmeti almakYolculara281TL.%25 İndirimli
210,75 TL.
        
Ek-8Zorunlu malisorumluluk sigortası yaptıranlar ile sigorta yaptırılan araçlara aitbilgileri Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğine göndermemek, sigortasını yaptırmamış işletenleri tespit amacıyla zorunlu mali sorumluluksigortası poliçeleri ile ilğili olarak İçişleri Bakanlığınca istenecekbilgileri vermemekSigortaşirketlerine  6.415TL.